Màn hình 3 chân Tripod Dalite  TRIPOD DALITE (96’’ x 96’’) 1:1  Kích thước (dimensions) 2.44×2.44m  Đường chéo (diagonal) 136”