Màn hình điện Electric Dalite  ELECTRIC DALITE (120” x 120”) 1:1  Kích thước (dimensions) 3.05×3.05m  Đường chéo (diagonal) 170”