Màn hình điện Electric Dalite  ELECTRIC DALITE (144” x 144”) 1:1  Kích thước (dimensions) 3.6×3.6m  Đường chéo (diagonal) 200”