Màn hình điện Electric Dalite  ELECTRIC DALITE (240” x 180”) 4:3  Kích thước (dimensions) 6.10×4.57m  Đường chéo (diagonal) 300”