Màn hình điện Electric Dalite  ELECTRIC DALITE (70’’ x 70’’) 1:1  Kích thước (dimensions) 1.78×1.78m  Đường chéo (diagonal) 100”