Màn hình điện Electric Dalite  ELECTRIC DALITE (84’’ x 63’’) 4:3  Kích thước (dimensions) 2.13×1.60m  Đường chéo (diagonal) 100”