Màn hình điện Electric Dalite  ELECTRIC DALITE (84’’ x 84’’) 1:1  Kích thước (dimensions) 2.13×2.13m  Đường chéo (diagonal) 120”