Màn hình điện Electric Dalite  ELECTRIC DALITE (96’’ x 72’’) 4:3  Kích thước (dimensions) 2.44×1.83m  Đường chéo (diagonal) 120”